Polityka prywatności
Polityka Prywatności Sunrise System sp. z o.o. sp. k. jako Potencjalnego Pracodawcy
w zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy
z dnia 02.05.2018r.
§1. Informacje ogólne
 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: kariera.sunrisesystem.pl
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna (Kandydat), składająca aplikację (CV) poprzez formularz www na wybraną ofertę pracy opublikowaną na stronie www Administratora.
 3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest:
  Sunrise System sp. z o.o. sp. k., NIP: 7831707183, REGON: 302598908, KRS 0000489705, z siedzibą 61-894 Poznań, Plac Andersa 3, tel: 61 655 95 55, e-mail: biuro@sunrisesystem.pl, będący dla Użytkownika Potencjalnym Pracodawcą.
 4. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się:
  1. mailowo, na adres: iod@sunrisesystem.pl
  2. drogą pocztową na adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
 5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.
§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora
 1. Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolną akceptację deklaracji zgody.
 5. Zaznaczając „Wyrażam zgodę”, Użytkownik składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału w rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora
 1. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują:
  1. dane Użytkownika:
   • imię i nazwisko,
   • datę urodzenia,
   • numer telefonu kontaktowego,
   • adres e-mail do kontaktu,
  2. dane dotyczące przebiegu zatrudnienia,
  3. dane dotyczące wykształcenia,
  4. inne dane podane dobrowolnie przez Kandydata w CV.
 2. Zamieszczenie fotografii w CV jest dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na przeprowadzenie procesu rekrutacji. Zamieszczając swoje zdjęcie w CV, kandydat wyraża zgodę na jego przetwarzanie.
 3. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej, obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
 5. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 9. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.
§4. Okres przetwarzania danych
Dane kandydatów przechowywane będą:
 1. Przez okres realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy kalendarzowych. Po tym czasie dane przesłane przez Kandydata poprzez formularz rekrutacyjny zostaną automatycznie usunięte z systemu – chyba , że:
 2. Kandydat zgłosi wcześniej sprzeciw względem przetwarzania jego danych w celu prowadzenia procesu rekrutacji – wówczas jego dane są usuwane z systemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od zgłoszenia sprzeciwu.
§5. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: iod@sunrisesystem.pl lub do osoby kontaktującej się z nim w celach rekrutacyjnych (np. umówienie spotkania).
 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji i może skutkować uniemożliwieniem procesowania rekrutacji w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawię, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
§6. Obowiązki Administratora
 1. Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
  1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
  3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
  5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
  6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.